ЛІСОВА СЕРТИФІКАЦІЯ

  Лісова сертифікація – оцінка відповідності системи ведення лісового господарства встановленим міжнародним вимогам щодо управління лісами та лісокористування на засадах сталого розвитку. Метою лісової сертифікації є забезпечення економічно, екологічно і соціально збалансованого ведення лісового господарства шляхом виконання відповідних загальновизнаних і таких, що заслуговують на довіру, стандартів.

  Екологічно збалансоване і відповідальне ведення лісового господарства передбачає заготівлю лісоматеріалів та іншої лісової продукції при одночасному збереженні біорізноманіття та продуктивності лісів, природних екологічних процесів.

  FSCTM (Forest Stewardship CouncilTM ) - Лісова опікунська рада – це міжнародна організація відповідального лісокористування. Створена представниками 25 країн у 1993 році як відповідь на загрозу глобального вирубування лісів, FSCTM розробила свій сертифікат, ухваливши який, лісові корпорації та господарства мусять дбати про відновлення лісів і збереження лісового біорізноманіття. Варто додати, що виразною ринковою тенденцією, є те, що європейські покупці деревини і вже готової продукції з неї шукають високоякісну сировину і товари легального походження. Одним і з способів відрізнити легальну продукцію від нелегальної і є сертифікація за системою FSCTM. Логотип і товарні знаки FSCTMна продукції ідентифікують сертифіковану продукцію етичного походження з лісу..

   Наше підприємство сертифіковано за стандартом типу Single Forest Management and Chain of Custody, Certificate registration code NC-FM/COC-024289,  FSC License Code FSC-C127926  .

  Збереження особливо цінних лісів як принцип ведення лісового господарства в ДП «Коростишівське лісове господарство» за схемою Лісової Опікунської Ради (FSCTM).                                                                                                                                                                   Збереження особливо цінних лісів — дев’ятий принцип ведення лісового господарства в Україні за схемою Лісової Опікунської Ради (FSCTM). Ведення лісового господарства в особливо цінних для збереження лісах має сприяти підтримці або поліпшенню відповідних характеристик цих лісів. Прийняття рішення стосовно особливо цінних для збереження лісів планується з особливою обережністю, прискіпливо, враховуючи всі можливі наслідки.

  1.1. Поняття про особливо цінні для збереження ліси (ОЦЗЛ)
      Будь-який ліс має певну екологічну та соціальну цінність. Така цінність може полягати в наявності рідкісних видів, угруповань та біотопів, місць рекреації, або природних ресурсів, які використовуються місцевим населенням тощо. Там, де визнано, що така цінність має особливе значення або є критично важливою, ліс можна визнати особливо цінним для збереження (ОЦЗЛ).
      Концепцію «особливо цінних для збереження лісів» (ОЦЗЛ) розроблено Лісовою Наглядовою Радою (ЛНР – FSCTM, Forest Stewardship CouncilTM) для використання в сертифікації ведення лісового господарства і вперше опубліковано у 1999 році. 
      Особливо цінні для збереження ліси — ліси, що мають одну чи більше таких ознак: 
  - лісові території, які містять важливі на глобальному, національному або регіональному рівнях: осередки біорізноманіття та/або великі лісові ландшафти, розташовані в межах одиниці господарювання або містять кілька таких одиниць, де життєздатним популяціям більшості, якщо не всіх аборигенних видів, властиві природні характеристики структури, поширення та чисельності; 
  - лісові території, що містять рідкісні екосистеми та екосистеми під загрозою зникнення, або входять до складу таких екосистем; 
  - лісові території, які забезпечують основні природно-захисні функції; 
  - лісові території, що є визначальними для задоволення основних потреб та/або для традиційної культурної ідентичності місцевих громад. 
      Базовою ідеєю концепції ОЦЗЛ є виявлення особливої цінності для збереження (ОЦЗ): це така цінність, що є особливо важливою і потребує охорони та сталого використання. Особливо цінними для збереження є ліси, де виявлено такі цінності, або, більш точно, лісова територія, що потребує відповідного господарювання з метою підтримання або посилення виявлених особливих цінностей. Тому виявлення таких територій є найважливішим першим кроком у розробці для них відповідного режиму господарювання.
      Прикладами особливо цінних для збереження лісів є:
  •  ліс, що захищає водне джерело, що є єдиним у постачанні питної води для певної громади;
  •  невелика лісова територія, у межах якої наявна певна рідкісна екосистема або (та) група рідкісних видів;
  •  ліс, в якому розташована важлива археологічна пам’ятка;
  •  ділянка лісу (виділ, квартал, урочище), якщо вона є природним осередком видів, існування яких під загрозою;
  •  праліс, або ліс, якому властиві ознаки пралісу. 
          Особлива цінність лісів може зростати або ж зменшуватися з часом відповідно до змін землекористування, господарчої діяльності тощо. Для того, щоб визначити, чи становлять ліси особливу цінність, яка має зберігатися (ОЦЗ), необхідно провадити відповідний моніторинг. Перевірка відповідності лісової ділянки критеріям ОЦЗЛ здійснюється раз на 5 років та після проведення будь-яких господарчих заходів на цих ділянках.

  1.2. Характеристика категорій особливо цінних для збереження лісів
  Відповідно до базового принципу 9 ЛНР, працівники лісового господарства повинні зберігати або посилювати відповідні ознаки чи властивості таких лісів, а також регулярно провадити моніторинг їхнього стану. Особливо цінними для збереження є ліси, в яких критично важливе значення мають одна або кілька таких ознак чи властивостей (табл. 1.1):                                  
                                                                                                                                                                                                                                                Таблиця 1.1        Характеристика категорій особливо цінних для збереження лісів

      Визначення категорій особливо цінних для збереження лісів

      Характеристика
  (згідно принципів та критеріїв ЛНР)

      Категорія 1 

      Лісові території, на яких виявлено осередки біорізноманіття (наприклад, рідкісні види, ендеміки тощо), важливі на глобальному, національному або регіональному рівнях.

      Категорія 2 

      Великі лісові ландшафти, значущі на глобальному, національному або регіональному рівнях, де життєздатним популяціям більшості, якщо не всіх аборигенних видів, властиві природні характеристики структури, поширення та чисельності. Такі ландшафти можуть бути розташовані в межах одиниці господарювання або містити кілька таких одиниць.

      Категорія 3 

      Лісові території, що містять рідкісні екосистеми та екосистеми під загрозою зникнення, або входять до складу таких екосистем.

      Категорія 4 

      Лісові території, що забезпечують основні природно-захисні функції в критичних ситуаціях (захист водозборів, попередження ерозії, тощо).

      Категорія 5 

      Лісові території, що є визначальними для задоволення основних потреб місцевих громад (наприклад, засоби для існування, забезпечення здорового довкілля тощо).

      Категорія 6 

      Лісові території, що є визначальними для  традиційної культурної ідентичності місцевих громад (мають для них важливе культурне, екологічне, економічне або релігійне значення).

        
     1.2. Вимоги ЛНР щодо ОЦЗЛ
     Згідно з Принципом 9 Принципів і Критеріїв ЛНР (FSC), від працівників лісового господарства вимагається:
  • виявляти особливі цінності для збереження (ОЦЗ), що трапляються  в лісах в межах окремих одиниць господарювання; 
  • господарювати в них з метою збереження або підвищення встановлених цінностей;
  • відстежувати стан встановлених цінностей та результати господарювання.  
  При сертифікації за схемою ЛНР (FSC) встановлено чотири вимоги (критерії) до Принципу 9 «Збереження особливо цінних лісів», які охоплюють ідентифікацію, консультації, планування ведення господарства та моніторинг ОЦЗЛ  (Табл. 1.2).
  Таблиця 1.2. Принцип 9 ЛНР (FSC) і його критерії


  № критерію

      Критерій

      Принцип 9 Збереження особливо цінних лісів. 
      Ведення лісового господарства в особливо цінних для збереження лісах повинно сприяти підтримці або покращенню відповідних характеристик цих лісів. Прийняття рішення стосовно лісів, які мають високу природоохоронну цінність, повинно плануватися з особливою обережністю, прискіпливо враховуючи усі можливі наслідки.

      9.1

      Дослідження на предмет наявності ознак особливо цінних для збереження лісів повинні проводитися відповідно до масштабу й інтенсивності ведення лісового господарства.
      Метою цього критерію є забезпечення виявлення будь яких особливих або ключових цінностей (тобто ОЦЗ), наявних в межах лісогосподарської одиниці. Виявлені ліси, цінність (тобто ОЦЗ) яких слід зберігати та підвищувати, слід нанести на окрему карту.

      9.2

      У рамках консультативної частини сертифікаційного процесу, особлива увага повинна приділятися відповідним ознакам цих лісів і можливості їхньої підтримки надалі.
      Цей критерій вимагає від спеціалістів лісового господарства консультацій із зацікавленими сторонами (науковцями, НУО, місцевими та релігійними громадами, представниками влади, бізнесу, тощо) щодо виявлення ознак і виділення особливо цінних для збереження лісів та щодо визначення заходів з їх збереження.

      9.3

      План лісогосподарських заходів повинен включати заходи щодо підтримки або поліпшення відповідних цінних ознак таких лісів. Такі заходи варто планувати з особливою обережністю, ретельно, з огляду на можливі наслідки. Ці заходи повинні бути  перераховані в короткому плані лісогосподарських заходів, доступному для громадськості. 
      Цей критерій уточнює загальну мету ведення господарства в ОЦЗЛ – збереження або збільшення ОЦЗ, а також забезпечує зацікавлені сторони інформацією щодо запропонованого режиму господарювання в ОЦЗЛ. 

      9.4

      Для оцінки ефективності заходів, спрямованих на підтримку чи поліпшення ознак особливо цінних для збереження лісів повинен проводитися щорічний моніторинг.
      Моніторинг складається з двох частин: 
  -    щорічне визначення стану особливо цінних для збереження лісів;
  -    оцінка ефективності поведених в цих лісах лісогосподарських заходів.

     Треба особливо наголосити, що визнання лісу (або його частини) ОЦЗЛ зовсім не означає автоматичного припинення господарських заходів, навіть таких, як рубки головного користування. Проте, це означає, що господарська діяльність має плануватися і виконуватися таким чином, щоб гарантувати збереження або примноження цих цінностей.
   
    

   2. Особливо цінні для збереження ліси на території ДП «Коростишівське лісове господарство»

     2.1. Схема і підходи до виявлення ОЦЗ та виділення ОЦЗЛ
     Виявлення ОЦЗ у межах лісової території здійснено у два етапи.
  Першим етапом була попередня оцінка, яка відразу виключила усі ті лісові території, які очевидно не мають ОЦЗ, та визначила ліси, які потенційно  їх мають. 
      Попередня оцінка проведена  працівниками ДП «Коростишівське лісове господарство» шляхом аналізу наявної інформації (в т.ч. матеріалів лісовпорядкування, картографічних матеріалів, зокрема планів насаджень) щодо лісових територій ДП «Коростишівське лісове господарство». Попередній аналіз не вимагав використання складних даних або спеціальних досліджень.
     Другим  етапом  є повна  оцінка. Ця оцінка здійснена  для лісових  територій,  що потенційно мають ОЦЗ, з метою чіткого встановлення на них однієї чи кількох ОЦЗ. На цьому етапі ідентифікація ОЦЗ відбувається за фактом перевищення відповідного порогового значення. Порогові значення, залежно від категорій, виражаються  кількістю рідкісних видів, мінімальним розміром території, ступенем важливості функцій лісу, тощо.
     Там, де попередня оцінка визначила, що ОЦЗ є потенційно наявними, працівниками ДП «Коростишівське лісове господарство» проведено повну оцінку на предмет наявності чи відсутності ОЦЗ. Процес повної  оцінки  потребував певних зусиль і витрат  для  проведення   додаткових   досліджень, а також залучення експертів Національного лісотехнічного університету України із питань біології, лісівництва, екології, зоології, соціології та інших галузей наук та консультацій із місцевим населенням. Ці заходи здійснено упродовж 2010-2011 рр.

     2.2. Визначення особливо цінних для збереження лісів і залучення зацікавлених сторін до процесу їх збереження і охорони
      Працівниками ДП «Коростишівське лісове господарство здійснено оцінку особливо цінних для збереження лісів  на території всіх лісництв підприємства шляхом двоетаппного попереднього їх виділення та ідентифікації ділянок  при натурному обстеженні.
     Здійснено опис кожної категорії ОЦЗ та її означення, наведено загальну  характеристику  лісів та  пояснено їх важливість. 
  Всі ділянки особливо цінних для збереження лісів нанесено на карти лісових насаджень лісництв у масштабі 1 : 25 000.      Виділені ділянки особливо цінних для збереження лісів з їх характеристиками представлені інженером  лісового господарства  на загальній виробничій нараді працівників ДП «Коростишівське  лісове господарство» 14 грудня 2015р., пояснені принципи їх виділення і збереження. Завдання і план дій лісової охорони ДП «Коростишівське лісове господарство» щодо охорони і збереження  особливо цінних для збереження лісів обговорені і затверджені наказом по підприємству від  14 грудня 2015 року №139 д
     Результати виділення ділянок особливо цінних для збереження лісів з їх характеристиками представлені сільським громадам, районній  владі.
     Проведено роз´яснювальну роботу серед місцевих верств населення ( у школах, шкільних лісництвах, на зібраннях громад) щодо необхідності збереження цих лісів і залучення громад до їх охорони. У результаті проведених дискусій список особливо цінних для збереження лісів з їх характеристик представлений громадам, заручено їх підтримка,  і  таким чином громадськість залучено до процесу збереження лісів.
     При цьому наголошено, що процес сертифікації лісів і збереження особливо цінних для збереження лісів є постійно діючим процесом за участю як фахівців, так і всіх зацікавлених сторін.
     

  Перелік ділянок лісових екосистем, виділених на території

  ДП "Коростишівське лісове господарство"

  ОЦЗЛ1:Лісові території, що є важливими осередками біорізноманіття на глобальному, національному або регіональних рівнях.

  Природо-заповідні території- 309.8 га

  Лісництво

  Квартал, виділ

  Площа,

  га

  Породний склад

  Вік

  Примітка

  Дубовецьке

  21 (11,12,15,16), 22(9,10)

  72,2

  8Сз 1Дз 1Бз

  65

  Ботанічний заказник місцевого значення для збереження конвалії природним шляхом

  Коростишівське

  15(16,41),  16(24),  20(29),  21(1)

  92,5

  болото

   

  Гідрологічний заказник місцевого значення , болотний масив регулятор грунтових вод прилеглих територій, місце поселення бобрів, водоплавної та болотної птиці

  Дубовецьке

   

  3(1)

  7,1

  10Сз+Дз

  96

  Плюсове насадження Сосни звичайної.

  Коростишівське

  21(20-26), 22(6,10,15-17,21-23,25,27,35,36,38,39,41,42), 29(1,2,4-9,11,16,26,37)

  138,0

  9Сз 1Влч + Бз+Дз

  80

  Генетичний резерват Сосни звичайної.

                              ОЦЗЛ3: Лісові території, що містять зникаючі, рідкісні та вразливі біотипи – 56.0 га

  Лісництво

  Квартал, виділ

  Площа,

  га

  Породний склад

  Вік

  Примітка

  Смолівське

  117

  56,0

  10 Сз

  85

  Загально-зоологічний заказник місцевого значення . поселення бобрів, ондатри, 20 видів риб, плазунів,амфібій,рептилій

  ОЦЗЛ4: Лісові території, що виконують основні природні функції в критичних ситуаціях

  Ліси у зонах охорони водних об’єктів  - 763,5 га

  Лісництво

  Квартал, виділ

  Площа,

  га

  Породний склад

  Вік

  Примітка

  Дубовецьке

  1(1,3-6, 10,11,14-16,20,26) 2(1,3), 3(1,3,4, 9, 20,23,25,35,36,38). 4(18,26,27,30,32), 5(2-5,10-12,15,16,18,2122,27-29),  7(4,5,11,28-31), 8(1,6,22),38(1,2,4), 50(1,2,5,7,8,19,21), 51(14,6-9)

  194,8

  10Сз+Дз

  96

  Ліси уздовж берегів річок, навколо озер,водоймищ.

  Івницьке

   

  33(1-7,9,21-23,25-28), 34(3-8,18), 43(2,3)

  36,3

  4Дз4Сз2Влч+Бп+Ос

  68

  Ліси уздовж берегів річок, навколо озер,водоймищ.

  Коростишівське

  1(2,4-8,13), 3(10), 5(13,31), 10(9,22),52(1-6), 56(1-3), 64(1,2,5,6,8,10,11) 66(19)

  116,2

  4Сз3Дз2Влч1Бп

  88

  Ліси уздовж берегів річок, навколо озер,водоймищ.

  Кропивнянське

  1(6,7,10,14,24,25), 5(7,9-12,14,22), 8(2,4,8,10,15-17,31,33,34), 9(1,17-22,38,39), 10(22-41,47,49,51,52). 18(3,7,8)

  131,8

  6Сз3Дз1Бп+Влч

  90

  Ліси уздовж берегів річок, навколо озер,водоймищ.

  Смолівське

  4(1,2), 5(1-7,11-15), 6(2-9), 7(4,5,7), 14(1-15), 19(1-5,14,17), 42(1,3,7-9, 14,16-19), 44(1,3,4,9,13,16,17, 20), 47(11,13-15,21,24), 48(2-5), 50(9,10, 14,15,21,23), 51(1-9), 53(6,7,12,14), 54(1,3-5,11-13), 59(6-8), 64(7-9,20-22,24-26), 65(13-15), 70(40,42,43), 75(22,23), 81(12-14), 95(14,15,18,19), 101(16,17), 107(10-12,14), 114(15-24), 119(32-37)

  284,5

  8Сз1Дз1Бп+Ял

  79

  Ліси уздовж берегів річок, навколо озер,водоймищ.

  ОЦЗЛ5: Лісові території, необхідні для забезпечення основних потреб місцевих громад – 44,7 га

  Лісництво

  Квартал, виділ

  Площа,

  га

  Породний склад

  Вік

  Примітка

  Дубовецьке

   

  1(21-24)

  12,6

  10Сз

  96

  лісові ділянки рекреаційного призначення

  Коростишівське

   

  12(1-14).

  69,5

  10Сз

  70

  лісові ділянки рекреаційного призначення,

  Кропивнянське

   

  2(1-13,15-22)

  44,7

  10Сз

  99

  лісові ділянки рекреаційного призначення

  ОЦЗЛ6: Лісові території, необхідні для збереження традиційної культурної автентичності місцевих громад – 15.1 га

  Лісництво

  Квартал, виділ

  Площа,

  га

  Породний склад

  Вік

  Примітка

  Івницьке

  82

  14,0

  615 порід

  180

  Парк-памятка садово-паркового мистецтва. Заказник загально-державного значення.  Парк заснований в 17 сторіччі.

  Коростишівське

  23(5,9)

  0,4

  декоративна галявина поодинокі дерева Сз

   

  Обеліск воїнам визволителям

  Смолівське

   

  20(20), 26(1)

  0,7

  8Сз2Дз

  62

  Місця історичного призначення .

  2.3. Структура лісів і природно-заповідного фонду підприємства

      При відборі ділянок до категорії ділянок особливо цінних для збереження лісів (пункт 9 сертифікації лісів за принципами FSCTM) було враховано структуру лісів ДП «Коростишівське лісове господарство» і їх функціональну роль.
  Загальна площа лісів ДП «Коростишівське  лісове господарство» на 01.01.2020 р. складає  24810 га, в т.ч. вкрита лісовою рослинністю –  20703,4 га. 
  За категоріями ліси розподілені так: 
  1. Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення  -  355,9 га;; 
  3. Ліси у межах населених пунктів – 14,0 га;
  4. Ліси зелених зон навколо населених пунктів і промислових підприємств – 5658,7 га, із них лісопаркові частини зелених зон – 488,3 га;
  5. Ліси вздовж смуг  автомобільних  доріг   –454,5 га;;
  7. Ліси вздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об’єктів – 3368,5 га;
  8. Експлуатаційні ліси – 14958,7 га.
     Природно-заповідний фонд ДП «Коростишівське лісове господарство» на 01.01.2020 р. складає 234,7 га, в т. ч. загальнодержавного значення – 14 га; всього 4 об’єкти, т. ч. загальнодержавного значення –1 об’єкти . Об´єкти природно-заповідного фонду складають 0,95% від загальної площі підприємства.
     Структура природно-заповідного фонду:
     1. Парк- пам’ятка  садово-паркового мистецтва. Заказник загально-державного значення «Івницький»:  Івницьке лісництво, квартал 82, площею 14 га
     2. Три заказники  місцевого  значення – площею 220,7 га, а саме:
  -  Ботанічний заказник місцевого значення  «Конвалія» : Дубовецьке лісництво, квартал 21 виділи 11, 12, 15, 16 квартал  22 виділи  9,10 площею 72,2 га.
  -  Гідрологічний заказник місцевого значення «Галове болото»: Коростишівське лісництво, квартал 15 виділи 16,41, квартал 16 виділ 24,  квартал 20 виділ 29, квартал  21  виділ 1 площею 92,5 га.
    -   Загально-зоологічний заказник місцевого значення «Боброве болото» : Смолівське лісництво, квартал 117,  площею 56 га.

  Генетичний резерват Сосни звичайної    Коростишівське лісництво квартал  21  виділи 20-26, квартал  22 виділи  6,10,15-17,21-23,25,27,35,36,38,39,41,42, квартал  29 виділи 1,2,4-9,11,16,26,37 площею 138,0 га   

  Родинна плантація Сосни  звичайної : Кропивнянське лісництво квартал 9 виділ 25,1 площа 2,9 га.                                                                                                                                                                    

  2 постійні лісонасінневі ділянки Сосни звичайної  площею 9,1 га , а саме:
  а) Коростишівське  лісництво квартал  34 виділ 8 площею 2,5 га.
  б) Івницьке  лісництво квартал 23 виділ 10 площа 6,6 га

   

    Кількість і перелік рідкісних видів та видів, що перебувають під загрозою зникнення або зникаючих, які виявлені і охороняються на території підприємства;

  Тварини, занесені до «Червоної Книги України», які зустрічаються в лісах ДП «Коростишівське лісове господарство»:

  -          видра річкова

  -          лелека чорний

  -          журавель сірий

   

      3. Ведення лісового господарства в особливо цінних для збереження лісах та їх моніторинг
      3.1. Загальні положення
     Планування та проведення господарських заходів в особливо цінних для збереження лісах здійснюються згідно з чинною законодавчо-нормативною базою ведення лісового господарства в Україні. 
     Основним завданням, що вирішується під час планування та проведення господарських заходів в особливо цінних для збереження лісах є охорона, підтримання та поліпшення екологічних і соціальних цінностей, визначених вище, та запобігання можливим негативним змінам у цих лісах.
     Встановлюються  певні  обмеження  на  проведення  господарських  заходів,  які  виконуються  за умови, що їх проведення не призведе до негативних чи незворотних змін стану особливо цінних для збереження лісів. Забороняється будь-яка діяльність, яка призводить або може призвести до погіршення стану довкілля та зниження встановленої цінності цих територій.
     Доцільність проведення будь-яких господарських заходів, їх обсяги, черговість і повторюваність визначені ДП «Коростишівське ЛГ» за участі громад, громадських організацій та зацікавлених сторін на основі матеріалів базового та безперервного лісовпорядкування, наукових рекомендацій, результатів моніторингу, що проводиться в таких лісах тощо.
     Особливостями проведення лісогосподарських заходів в особливо цінних для збереження лісах ДП «Коростишівське ЛГ»  є: 
     1. Поступовий перехід на систему наближеного до природи лісівництва. Наближене до природи лісівництво – система організації і ведення лісового господарства, за якої досягається безперервне відновлення і формування лісостанів, максимально подібних за структурою і генезисом до природних.
     Для наближеного до природи ведення лісового господарства визначальними є наступні принципи:
  -  збереження біотичного різноманіття;
  - відтворення структури природних різновікових лісів;
  - постійне підтримування стійкості деревостанів;
  - вирубування деревини в обсязі річного приросту;
  - постійна стабільність водоохоронних, захисних, кліматорегулюючих, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших корисних властивостей лісів;
  - збереження грунтового покриву;
  - природоохоронні технології заготівлі деревини.
     Наближене до природних екосистем ведення лісового господарства максимально враховує екологічні умови місцезростання і генезу природних лісових біогеоценозів. Воно передбачає, на підставі моделювання природних процесів, проведення такої системи заходів, яка посилює стійкість деревостанів і їх багатофункціональну роль за мінімально доцільного і необхідного втручання в ліс. Технологія створення і формування деревостанів базується на вирощуванні цільових насаджень залежно від мети господарювання, кліматичних і грунтово-гідрологічних умов, біології і екології порід. При цьому застосовуються різні, але якомога ближчі до природного лісу, диференційовані підходи до планування ведення лісового господарства. Ці підходи можуть бути реалізовані на практиці за відповідної системи господарювання, перш за все – вибіркової. 
      2. Методи   та   способи   проведення   рубок   догляду   мають   забезпечувати   мінімальне порушення  лісового  середовища  й дерев, що залишаються,  тому  інтенсивність  рубок догляду  за  лісом  може  бути  зниженою  від  нормативних  показників  на  35-50%,  а повторюваність прийомів рубок догляду залежить від стану насадження. Рубки догляду поєднуються  з іншими заходами: огороджуванням  місць росту  цінних деревних,  чагарникових  і  трав’яних  видів, садінням  підліску  або  його  видаленням, створенням піднаметових культур тощо. Під час проведення рубок догляду формується другий ярус, зберігається природне  та штучне (піднаметові  лісові культури)  поновлення  цінних видів, особливо  коли  йому загрожує небезпека витіснення іншими видами.
     3. Основними господарськими заходами, що можуть здійснюватися в ОЦЗЛ є: заходи    щодо    запобігання    антропогенним    змінам    лісових    екосистем    (зокрема, відновлення гідрологічного режиму, збереження та відновлення рослинних  угруповань, видів рослин і тварин, які зникають тощо);  рубки догляду; вибіркові санітарні рубки; ліквідація захаращеності як окремий захід; протипожежні заходи; сприяння природному поновленню; створення часткових і піднаметових культур тощо.
     Організація проведення господарських заходів в ОЦЗЛ має такі особливості: проведення головним чином в осінньо-зимовий період; нижча інтенсивність заготівлі деревини; відсутність строго регламентованого періоду повторюваності;  застосування природо-зберігаючих технологій, малогабаритної техніки,      ручних механізованих   агрегатів,  гужового транспорту; максимальне збереження наземного покриву, у тому числі й підстилки.     

     3.2. Моніторинг особливо цінних для збереження лісів 
     Моніторинг   високоцінних   для   збереження   лісів   проводиться   на   підприємстві   щорічно   за спеціальною програмою, яка розробляється для наявних на території лісогосподарського підприємства ОЦЗЛ спеціалістами підприємства за участі всіх зацікавлених сторін. В ході моніторингу оцінюється ефективність заходів із збереження або поліпшення ознак таких лісів та їх стан.
     Моніторинг проводить само підприємство або у співробітництві з державнимиі органами, відповідальними за охорону навколишнього природного середовища, науково-дослідними установами, громадськими природоохоронними організаціями в співробітництві з підприємством тощо.
     Моніторинг  оцінки стану ОЦЗЛ базується на:
  -  моніторингу стану за матеріалами аеро- і космічної зйомки;
  - щорічних матеріалах по зміні стану лісового фонду, зібраних державною  лісовпорядною організацією;
  - матеріалах польових обстежень (зоологічних, ботанічних, лісопатологічних тощо), які проводять співробітники підприємства разом з науковцями;
  -  тривалих стаціонарних наукових дослідженнях; 
  - спеціальних обстеженнях, що проводяться працівниками лісогосподарського підприємства.
     Зазначені вище методи можуть комбінуватися.
     Моніторинг  оцінки ефективності заходів із збереження або поліпшення ознак ОЦЗЛ проводиться на основі польової інспекції, аналізу технологічних карт на виконання робіт, актів виконаних робіт та актів огляду місць проведення лісогосподарських заходів. В цій роботі будуть брати участь всі зацікавлені сторони.
      У ході моніторингу проводиться кількісна оцінка встановлених ОЦЗЛ та їх порівняння з минулорічними показниками. Робиться висновок про характер змін, якщо вони спостерігалися (випадкові  кількісні  флуктуації,  що викликані  природними  процесами,  позитивні  або негативні тренди). В останньому випадку плануються заходи з виправлення ситуації.
     Дані, зібрані під час моніторингу стану ОЦЗЛ та оцінки ефективності заходів із збереження або поліпшення ознак ОЦЗЛ та висновки, зроблені на основі аналізу цих даних, мають бути задокументовані   і надаватися для ознайомлення представникам аудиторських компаній під час щорічних аудитів.
     Результати моніторингу високоцінних для збереження лісів включаються до короткого звіту про результати моніторингу лісогосподарської діяльності, доступного для всіх зацікавлених сторін та використовуються для планування подальших заходів у таких лісах

  . 1.      Обсяги всіх видів заготовленої лісової продукції

  Підприємством в 2019 році від усіх видів рубок було заготовлено 128776 м3 ліквідної деревини, в тому числі від рубок головного користування заготовлено 57238 м3, від рубок пов’язаних та непов’язаних з веденням лісового господарства 71538 м3.

  2.      Відсоток використання поточного приросту

  Відсоток використання поточного приросту по підприємству становить 171,5%.

  3.      Площі лісовідновлення і лісорозведення

  Відтворення лісів в 2019 році підприємством проведено на площі 252 га, що становить 103% річного завдання. Основними лісоутворюючими породами є сосна звичайна, дуб звичайний.

  4.      Дані про стан лісів

  Лісовий фонд ДП «Коростишівське лісове господарство» знаходиться в задовільному стані. Лісогосподарська діяльність ведеться на основі базового лісовпорядкування та коригується враховуючи безперервне лісовпорядкування. Всі рубки проводяться відповідно до чинного законодавства та затвердженої розрахункової лісосіки.

  5.      Результати оцінки екологічних та соціальних наслідків лісозаготівель та інших лісогосподарських заходів

  Проведені лісогосподарські заходи в 2019 році мали незначний екологічний вплив на навколишнє природне середовище. Всі заходи з пом’якшення того чи іншого впливу були виконані, на всіх ділянках суцільних зрубів створено лісові культури (87,8  %), або залишена під природне поновлення. Негативні соціальні наслідки лісозаготівель та інших лісогосподарських робіт відсутні.   ( Додаток №1, Додаток №2)

  6.      Витрати, продуктивність і ефективність ведення лісового господарства

  Загалом в 2019 році на ведення лісового господарства підприємством було витрачено 27 млн. 834,7 тис. грн. Обсяг реалізованої продукції склав 100352 тис. грн., продуктивність праці склала 352112 грн. 

  7.      Моніторинг стану ОЦЗЛ та ефективності проведених в них заходів

  Стан ОЦЗЛ можна оцінити, як задовільний. В 2019 році проведені  господарські заходи на даних територіях були направлені на поліпшення санітарного стану. Підприємство займається їх охороною та наглядом.  (Додаток №3)

  8.      Моніторинг рідкісних і зникаючих видів флори і фауни

  Здійснюється моніторинг наявних місць розміщення рідкісних видів рослин та тварин, оцінюється стан їх популяцій, здійснюються заходи щодо їх охорони.

  Додаток №1                                                                                                                                                                                                                             ( бланк FSC Моніторинг  )

  Оцінка можливого негативного впливу лісогосподарського заходу
  на навколишнє середовище                                                                                                                                                    
  Область   Житомирська                                                                                                                                          Лісогосподарське підприємство ДП «Коростишівське ЛГ»                                                                                                  Лісництво Кропивнянське                                                                                                                                                                 Квартал  6   Виділ     2,1                                                                                                                                      Лісогосподарський захід суцільна рубка головного користування                                                                                             Рік проведення заходу 2019                                                                                                                                                         Дата проведення оцінки 3 червня 2019 р                                                                                                                            Виконавці лісничий Сельчук В.Ю.,  пом. лісничого Стратович В.І.

  Потенційні негативні впливи

  Сила впливу

  Заходи пом’якшення впливу

  незначна

  значна

  1

  Структура: ущільнення ґрунтів і втрата гумусу, зміна структури ґрунтів, зниження їхньої водопроникності та водоутримуючої здатності, аерації та проникності для коренів.

   

  +

  На лісосіках з низьким рівнем поживних речовин залишати порубкові рештки для перегнивання.

  2

  Втрати поживних речовин: винос поживних речовин з порушених ґрунтів.

   

  +

  Розміщати навантажувальні площадки на легкодоступних місцях біля доріг.

  3

  Температура: різке збільшення температури після видалення лісового пологу, знищення ґрунтових організмів і висушування ґрунту, що перешкоджає поновленню лісу.

   

  +

  Відновлювати порушені при лісозаготівлях ділянки.

   

  4

  Бур'яни: поява (внаслідок суцільної рубки) бур'янів, які перешкоджають росту природного поновлення та/або лісових культур.

   

  +

  Вибирати метод проведення рубки, що гарантує лісовідновлення та мінімізує пошкодження (залишати необхідну кількість насінних дерев, використовувати несуцільні методи рубок, зменшувати площі вирубок).

   

  Висновок: Негативний вплив оцінено як значний, проте при проведенні заходів із пом’якшення цього впливу негативних незворотних змін, як наслідок проведення лісогосподарського заходу, на ділянці не відбудеться. Заходи із пом’якшення негативного впливу внесені до технологічної
  карти виконання лісогосподарського заходу
  _______________________________________________

   

                                          Додаток №2                      

  Оцінка екологічних наслідків проведення лісогосподарського заходу

  Область   Житомирська                                                                                                                                      Лісогосподарське підприємство ДП «Коростишівське ЛГ»                                                                                       Лісництво Коростишівське                                                                                                                                                         Квартал  1  Виділ     15,2

  Лісогосподарський захід суцільна рубка головного користування                                                                             Рік проведення заходу 2019                                                                                                                                                 Дата проведення оцінки 05 березня 2019 р                                                                                                                   Виконавці лісничий Бойко І.В. , пом. лісничого Опанасенко В.О.

  Потенційні негативні впливи

  Сила впливу

  Заходи пом’якшення впливу

  незначна

  значна

  Бур'яни: поява (внаслідок суцільної рубки) бур'янів, які перешкоджають росту природного поновлення та/або лісових культур.

   

  +

  Вибирати метод проведення рубки, що гарантує лісовідновлення та мінімізує пошкодження (залишати необхідну кількість насінних дерев, використовувати несуцільні методи рубок, зменшувати площі вирубок).

  Бур'яни: поява (внаслідок суцільної рубки) бур'янів, які перешкоджають росту природного поновлення та/або лісових культур.

  Присутність машин і людей: порушення спокою диких тварин внаслідок проведення рубок та вивезення деревини.

   

  +

  Вибирати безпечний сезон проведення лісогосподарського заходу.

   

  Присутність машин і людей: порушення спокою диких тварин внаслідок проведення рубок та вивезення деревини.

  Місця перебування диких тварин: руйнування середовища існування, втрата деревних видів, від яких залежать види диких тварин, порушення шляхів переміщення диких тварин, що веде до зменшення чисельності диких тварин.

   

  +

  Виявляти і заносити до технологічних схем місця зростання рідкісних і зникаючих видів фауни, що зустрічаються на ділянці, планувати та виконувати заходи з їх охорони .

  Місця перебування диких тварин: руйнування середовища існування, втрата деревних видів, від яких залежать види диких тварин, порушення шляхів переміщення диких тварин, що веде до зменшення чисельності диких тварин.

  Структура: ущільнення ґрунтів і втрата гумусу, зміна структури ґрунтів, зниження їхньої водопроникності та водоутримуючої здатності, аерації та проникності для коренів.

   

  +

  На лісосіках з низьким рівнем поживних речовин залишати порубкові рештки для перегнивання.

  Структура: ущільнення ґрунтів і втрата гумусу, зміна структури ґрунтів, зниження їхньої водопроникності та водоутримуючої здатності, аерації та проникності для коренів.

  Висновок: Сила негативного впливу проведення лісогосподарського заходу оцінена як значна, проте при проведенні заходу із пом’якшення цього впливу на ділянці не відбулося негативних незворотних змін.___________________________________________________________________________

   

   

  Додаток №3

   

   Результати моніторингу стану ОЦЗЛ, проведеного у 2016 році

  Місце розташування ОЦЗЛ (лісництво, квартал, виділ)

  Характеристика ОЦЗЛ

  Результат моніторингу стану ОЦЗЛ у порівнянні з минулорічними показниками/ Заплановані заходи  з підтримки та збереження.

  Дубовецьке лісництво

   

  Квартал  21 виділи 11, 12, 15, 16 квартал  22 виділи  9,10

  ОЦЗЛ 1: Лісові території, що є важливими осередками біорізноманіття на глобальному, національному або регіональному рівнях.Природо-заповідні території. Ботанічний заказник місцевого значення  «Конвалія»

  Стан насадження не змінився,

   

  Квартал 3 виділ 1

  ОЦЗЛ 1: Лісові території, що є важливими осередками біорізноманіття на глобальному, національному або регіональному рівнях.Плюсове насадження Сосни звичайної

  Стан задовільний, не змінився.

   

  Квартали: 1(1,3-6, 10,11,14-16,20,26) 2(1,3), 3(1,3,4, 9, 20,23,25,35,36,38). 4(18,26,27,30,32), 5(2-5,10-12,15,16,18,2122,27-29),  7(4,5,11,28-31), 8(1,6,22),38(1,2,4), 50(1,2,5,7,8,19,21), 51(14,6-9)

  ОЦЗЛ4: Лісові території, що виконують основні природні функції в критичних ситуаціях. Ліси у зонах охорони водних об’єктів 

  Стан насадження задовільний, проведено поліпшення санітарного стану  в кварталі 1 виділ 10,16 , квартал 2 виділ 3, квартал 3 виділ 23,38 квартал 4 виділ 10,15,16 шляхом проведення вибіркової санітарної рубки. Погіршення санітарного стану квартал 1 виділ 11 виділ 14

   

   

   

  .

   

  Квартал 1 виділи 21-24

  ОЦЗЛ 5: Лісові території, необхідні для забезпечення основних потреб місцевих громад. Рекреаційні місця,

  Стан задовільний, незначне захаращення території

  Івницьке лісництво

   

  квартал 82

  ОЦЗЛ 6: Лісові території, необхідні для збереження традиційної культурної автентичності місцевих громад. Парк-памятка садово-паркового мистецтва «Івницький»

  Стан задовільний, місцями поодиноке всихання , потребує проведення прибирання вітровальних дерев в виділах 2,5,7.

   

  Квартали 33(1-7,9,21-23,25-28), 34(3-8,18), 43(2,3)

  ОЦЗЛ4: Лісові території, що виконують основні природні функції в критичних ситуаціях. Ліси у зонах охорони водних об’єктів 

  Стан насадження не змінився, всихання окремих дерев.

  Коростишівське лісництво

   

  Квартал 15 виділи 16,41, квартал 16 виділ 24,  квартал 20 виділ 29, квартал  21  виділ 1

  ОЦЗЛ 1: Лісові території, що є важливими осередками біорізноманіття на глобальному, національному або регіональному рівнях.Природо-заповідні території. Гідрологічний заказник місцевого значення «Галове болото»:

  Стан об’єкта не змінився.

   

  Квартали 21(20-26), 22(6,10,15-17,21-23,25,27,35,36,38,39,41,42), 29(1,2,4-9,11,16,26,37

  ОЦЗЛ 1: Лісові території, що є важливими осередками біорізноманіття на глобальному, національному або регіональному рівнях.Природо-заповідні території  Генетичний резерват Сосни звичайної.

  Стан задовільний

   

  Квартали  1(2,4-8,13), 3(10), 5(13,31), 10(9,22),52(1-6), 56(1-3), 64(1,2,5,6,8,10,11) 66(19)

  ОЦЗЛ4: Лісові території, що виконують основні природні функції в критичних ситуаціях. Ліси у зонах охорони водних об’єктів 

  Стан задовільний,  проведено поліпшення санітарного стану  квартал 1 виділ 6,7 квартал 56 виділ 2,2 шляхом проведення вибіркової санітарної рубки.

   

   Квартал 12 виділи  1-14

  ОЦЗЛ 5: Лісові території, необхідні для забезпечення основних потреб місцевих громад. Рекреаційні місця.

  Незначне засмічення в рекреаційних зонах, погіршення санітарного стану.

   

   квартал 23 виділ 5,9

  ОЦЗЛ 6: Лісові території, необхідні для збереження традиційної культурної автентичності місцевих громад. Обеліск воїнам визволителям

  Стан задовільний, регулярно проводиться догляд за територією.

  Кропивнянське лісництво

   

  Квартали 1(6,7,10,14,24,25), 5(7,9-12,14,22), 8(2,4,8,10,15-17,31,33,34), 9(1,17-22,38,39), 10(22-41,47,49,51,52). 18(3,7,8)

  ОЦЗЛ4: Лісові території, що виконують основні природні функції в критичних ситуаціях. Ліси у зонах охорони водних об’єктів 

  Стан насадження задовільний, проведено поліпшення санітарного стану в кварталі 1 виділ 25, квартал 5 виділ 14, квартал 8 виділ 4 виділ 17, квартал 10 виділ 22 шляхом проведення вибіркової санітарної рубки..

   

  Квартал 2 виділи 1-13,15-22

  ОЦЗЛ 5: Лісові території, необхідні для забезпечення основних потреб місцевих громад. Рекреаційні місця.

  Стан задовільний, місцями незначне захаращення.

  Смолівське лісництво

   

  Квартал 117

  ОЦЗЛ 3: Лісові території, що містять зникаючі, рідкісні та вразливі біотопи. Загально-зоологічний заказник місцевого значення «Боброве болото»

  Стан не змінився, поодиноке всихання дерев по всій площі, куртинне  всихання дерев. Охорона від незаконних рубок та бракон’єрства.

   

  Квартали 4(1,2), 5(1-7,11-15), 6(2-9), 7(4,5,7), 14(1-15), 19(1-5,14,17), 42(1,3,7-9, 14,16-19), 44(1,3,4,9,13,16,17, 20), 47(11,13-15,21,24), 48(2-5), 50(9,10, 14,15,21,23), 51(1-9), 53(6,7,12,14), 54(1,3-5,11-13), 59(6-8), 64(7-9,20-22,24-26), 65(13-15), 70(40,42,43), 75(22,23), 81(12-14), 95(14,15,18,19), 101(16,17), 107(10-12,14), 114(15-24), 119(32-37)

  ОЦЗЛ4: Лісові території, що виконують основні природні функції в критичних ситуаціях. Ліси у зонах охорони водних об’єктів 

  Стан насадження задовільний, проведено поліпшення санітарного стану в кварталі 5 виділ 11, квартал 14 виділ 13, квартал 44 виділ 1,3,9 квартал 70 виділ 40, квартал  114 виділ 16, шляхом проведення санітарної рубки вибіркової. Погіршення санітарного стану в кварталі 14, в кварталі 47 виділ 14,15

   

  Квартал 20 виділ 20,  квартал 26 виділ 1

  ОЦЗЛ 6: Лісові території, необхідні для збереження традиційної культурної автентичності місцевих громад. Місця історичного призначення .

  Стан насадження не змінився

  ВИДИ МОНІТОРИНГУ                                                                                                                                                                                                             які проводились в ДП «Коростишівське ЛГ»                                                                                                                                                                       по результатах діяльності за 2019 рік

  Вид моніторингу

  Хто проводить

  Інструкція, якою
  керується виконавець

  Перелік документів, які
  підтверджують проведення моніторингу у 2019 році

  1.

  Складання виробничо-фінансової статистичної звітності

  лісгосп

  Інструкція з обліку лісопродукції

  Ф. 10 ЛГ.за 2019 рік

  2.

  Складання  виробничо-фінансової  статистичної звітності

  лісгосп

  Інструкція з обліку лісопродукції

  Ф. 3-ЛГ за 2019 рік

  3.

  Складання фінансової статистичної звітності

  лісгосп

  Інструкція з ведення бухгалтерського обліку

  Баланс Ф 1 , звіт про сукупний дохід Ф 2  за 2019 рік

  4.

  Облік лісових ресурсів, що вилучаються з лісу  у вигляді лісової продукції

  лісгосп

  Інструкція з обліку лісопродукції

  Форма 8 «Звіт про рух лісопродукції

  5.

  Складання виробничої звітності при виконанні лісогосподарських заходів

  лісгосп

  Методичні вказівки з відведення і таксації лісосік, видачі лісорубних квитків та огляду місць заготівлі деревини в лісах ДАЛРУ

  Акти огляду місць заготівлі за 2019 рік

  6.

  Складання виробничої звітності при виконанні лісогосподарських заходів

  лісгосп

  Інструкція з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об’єктів 2010 року

  Технічне приймання, інвентаризація та облік лісокультурних об’єктів за 2019 рік

  7.

  Складання виробничої звітності при виконанні лісогосподарських заходів

  лісгосп

  Санітарні правила в лісах України, матеріали лісовпорядкування

  Санітарний огляд лісів за 2019 рік

  8.

  Моніторинг ефективності проведення лісогосподарських і природоохоронних заходів

  лісгосп

  Інструкція можливого соціального та екологічного впливу лісогосподарських заходів, що плануються, та екологічних наслідків проведених лісогосподарських заходів

  Результати моніторингу за 2019 рік

  9.

  Моніторинг стану ОЦЗЛ та ефективності проведених заходів

  лісгосп

  Наказ «Про затвердження ознак особливо цінних для збереження лісів (ОЦЗЛ), їх визначення, охорону і моніторинг

  Результати моніторингу за 2019 рік

   

   

   

   

   

      Види моніторингу, що виконувались державними контрольними органами та іншими організаціями

  1

  Перевірка діяльності підприємства іншими інстанціями

  Управління Держпраці у Житомирській області

   

  Акт від 14.06.2019 р. № 1035/10-0110.

  2

  Моніторинг санітарного  стану лісів

  ДСЛП «Вінницялісозахист»

  Санітарні правила в лісах України

  Акти обстеження: від 24.01.19р, від 29.03.19р.,від 31.05.19р., від 23.08.19 р

  3

  Моніторинг стану ведення лісового насінництва

  ВП «Вінницька лісонасінева лабораторія»

  Наказ №107к від 03.07.2019

  Акт  обстеження стану ведення лісового насінництва від 12.07.2019 року

  4

  Перевірка дотримання охоронного режиму на територіях і об’єктах ПЗФ

  Державна екологічна інспекція в Житомирській області

  Наказ №34-П від 06.06.2019 р., Направлення на перевірку №379 від 06.06.2019 р.

  Акт  № 00000000528.

   

   

   

   

   

   

   

  Використання результатів моніторингу
  у плануванні лісогосподарської діяльності ДП «Коростишівське ЛГ» на 2017 р.

   

  Документ з результатом моніторингу

  Заходи, які заплановано до виконання відповідно

  до результатів моніторингу

  1

  Акти огляду місць заготівлі деревини

  Не допускати складання порубкових решток ближче, ніж 25 м до стіни прилягаючого лісового масиву

  2

  Санітарний огляд лісів за 2016 рік

  Не допускати погіршення санітарного стану лісів, слідкувати за динамікою розвитку шкідників і хвороб лісу

  3

  Моніторинг стану ОЦЗЛ та ефективності проведених заходів

  Постійно проводити нагляд за ОЦЗЛ з метою недопущення самовільних рубок, браконьєрства та погіршення санітарного стану на даних територіях

  4

  Моніторинг рідкісних і зникаючих видів флори і фауни

  Постійно проводити моніторинг наявних місць розміщення рідкісних видів рослин та тварин, виявляти нові місця, забезпечувати їх охорону

   

   

  Основні положення плану ведення господарства в ДП «Коростишівське ЛГ» на 2020 рік

   

  Цілі ведення господарства

  Господарська діяльність лісгоспу спрямована на раціональне та ефективне використання лісових ресурсів. Підвищення ґрунтозахисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих, естетичних, корисних функцій лісу.

   

  Соціально-економічні умови діяльності підприємства та характер використання прилеглих територій

  Підприємство розташоване у північно-східній частині Житомирської області на території Коростишівського, Радомишльського та Андрушівського  адміністративних районів та відноситься до Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства. Провідною галуззю народного господарства району  є аграрний сектор. Лісистість адміністративного району, на території якого розташований лісгосп, складає 33 %. Ліси на території лісгоспу розташовані в основному великими масивами.

   

  Організаційна структура підприємства (кількість працюючих, кількість і назва підрозділів, тощо)

  Станом на 01.01.2020 року облікова чисельність працюючих на підприємстві становить 285 чоловік. Організаційна структура лісгоспу складається з п’яти лісництв (Дубовецьке, Івницьке, Коростишівське, Кропивнянське, Смолівське), які діляться на 10 майстерських дільниць, нижній склад. Площа лісгоспу – 24810,3 га.

   

  Опис лісів підприємства:

  -          площа лісових ділянок  лісгоспу становить 23296,5га;

  -          запас загальний – 5928тис м3;

  -          запас на 1 га – 275 м3;

  -          середній вік – 61 років;

  -          породний склад – 8Сз1Дз1Бп;

  -          річний приріст – 4,6 м3/га

   

  Площа лісів різних категорій захисності та обмеження у лісокористуванні

  -          ліси природоохоронного, наукового призначення займають площу – 355,9 га;

  -          рекреаційно-оздоровчі ліси – 5672,7 га;

  -          захисні ліси – 3823,0 га;

  -          експлуатаційні ліси – 14958,7 га

   

  Запланована до заготівлі кількість лісової продукції (загальна і по окремих видах)

  -          заготівля деревини – 112444 м3;

  -          лісоматеріали круглі – 48204 м3;

  -          дров’яна деревини для технологічних потреб – 34658м3;

  -          паливна деревина –29582 м3

   

  Запланований відсоток використання річного приросту           ---               120%

   

  Середня заробітна плата по підприємству – поточна і запланована

  Середньомісячна заробітна плата одного штатного працюючого за 2019 рік склала 9535 грн. запланований показник на 2020 рік – 10608грн.

   

  Заплановані відрахування підприємства до місцевого бюджету

  В 2020 році підприємством планується відрахування до місцевого бюджету в розмірі 5,0 млн. грн.

   

  Технічна забезпеченість підприємства, зокрема заготівельною технікою та устаткуванням, яке використовується в екологічно безпечний спосіб

  -          забезпечено

   

  Площа  лісових культур, які планується створити, в т.ч. на землях лісового фонду;

  В 2020 році запланований обсяг по відтворенню лісових насаджень становить – 235 га.

   

  Кількість і площа об’єктів ПЗФ, кількість і перелік рідкісних видів та видів, що перебувають під загрозою зникнення або зникаючих, які виявлені і охоронятимуться  на території підприємства;

  Площа природно-заповідного фонду лісгоспу становить – 234,7га, в т.ч.:

    -  заказники загально-державного значення – 1 об’єкт – 14,0га;

   -   заказники місцевого значення – 3 об’єкти - 220,7га;

   

  Тварини, занесені до «Червоної Книги України», які зустрічаються в лісах ДП «Коростишівське лісове господарство»:

  -          видра річкова

  -          лелека чорний

  -          Журавель сірий

   

  Заплановані заходи з підтримки та  збереження ОЦЗЛ.

  Основними заходами з підтримки та збереження ОЦЗЛ по лісгоспу є:

  -          Охорона від незаконних рубок та браконьєрства;

  -          Заборона або обмежена господарська діяльність

  -          Підтримання належного санітарного стану

  -          Захист від викиду побутового сміття та його прибирання

  Перелік репрезентивних лісових ділянок виділених на території

  ДП "Коростишівське лісове господарство" – 1055,0  га   

  Лісництво

  Квартал, виділ

  Площа,

  га

  Дубовецьке

  квартал 3 виділ 1. квартал 14 виділ 23,24,30-37,39,41,44.  квартал 21  виділи 11,12,15,16, квартал 22 виділи 9,10 квартал 23 виділи 16,17 квартал 25 виділи 1,13,14,15, 17,18,21 квартал 27 виділи 12-14 . квартал 29 виділи 1-14,

  229

  Коростишівське

  квартал 20 виділ 1, квартал 21 виділи 6,20-26, квартал 22 виділи 6,10,15-17,21-23,25,27,35,36,38,39,41,42,  квартал 24 виділ 8, квартал 29 виділи 1,2,4-9,11,16,26,37, квартал 33 виділи 4,10  квартал 34 виділи 1,6  квартал 36 виділ 2  квартал 42 виділ 10,12,24, 45,46,50  квартал 44 виділ 5

  327,7

  Смолівське

  квартал 1 виділ 1,3-7,13-117 квартал 2 виділ и 1-5, 8-12, 14,17 квартал 18 виділи 13,19 квартал 19 виділи 12,21 квартал 13 виділ 11, квартал 44 виділ 1 квартал 51 виділ 1, квартал 51 виділ 1 квартал 59 виділ 3,6 квартал 64 виділ 8, квартал 66 виділ 6, квартал 67 виділ 4,  квартал 65 виділи 3,13 квартал 69 виділи 9,10.  квартал 74 виділ 20, квартал 75 виділ 22, квартал 85 виділ 5, квартал 93 виділ 7, квартал 105 виділ 7, квартал 117 виділи 1-8,10,14,15-17

  198,5

  Івницьке

   

  квартал 33 виділи 1-7,9,21-23,25-28, квартал 34 виділи 3-8,18, квартал  43 виділи 2,3, квартал 67 виділи 1-9,12-15,17-23.  квартал 82 виділи 2,5,7

  92,5

  Кропивнянське

   

  квартал 27 виділи 1-5,7-10,12,14,16-19, квартал 28 виділи 5-10,18-22,27-30  квартал 29 виділи 1-6,13-14,16,17,19, 20,24,27- 29,32

  207,3

  .